Cennik usług

 

Wyciąg z tabeli opłat za badania techniczne pojazdów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2002r. (Dz.U. Nr 10, poz.98)

1. Okresowe badania techniczne Cena brutto (zł)
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy
62 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1)
98 zł
1.3 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c.
153 zł
1.4 samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy
176 zł
1.5 autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą
199 zł
1.6 przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.
40 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.
50 zł
1.8 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.
70 zł
1.9 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.
78 zł
1.10 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c.
163 zł
1.11 przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.
177 zł
1.12  skreślona  
1.13  skreślona
 
1.14  skreślona  
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem
63 zł
1.16  skreślona  
1.17 tramwaj – wagon silnikowy
330 zł
1.18 tramwaj – wagon przegubowy
395 zł
1.19 tramwaj – wagon doczepny czynny
250 zł
1.20 tramwaj – wagon doczepny bierny
110 zł
1.21 trolejbus badania elektryczne(2)
115 zł
1.22 motorower
50 zł
1.23 pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej
62 zł
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki
w trakcie badań technicznych w zakresie:
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców
20 zł
2.2 skuteczności działania hamulców tramwaju
120 zł
2.3 skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu
50 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania
14 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu
20 zł
2.6 toksyczności spalin
14 zł
2.7 poziomu hałasu
20 zł
2.8 geometrii kół jednej osi
36 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi
14 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie
20 zł
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4)
20 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym
51 zł
5. Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3)
20 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)
94 zł
6. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:
6.1  skreślona  
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)
42 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)
50 zł
6.4 który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)
85 zł
6.5 autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)
126 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)
48 zł
6.7 w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
82 zł
6.8 o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
50 zł
6.9a skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji
60 zł
6.9b skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli  z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska
94 zł
6.10 w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
94 zł
6.11 pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
50  zł
6.12 dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego
 120 zł
7. Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1)
35 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4)
21 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4)
48 zł
7.4 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej(4)
41 zł
7.5 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4)
41 zł
7.6 wykonanie numeru nadwozia
49 zł
7.7 wykonanie numeru silnika
49 zł
7.8 wykonanie tabliczki i jej umieszczenie
36 zł
7.9 sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych
82 zł
7.10 pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5)
255 zł